1. TANIMLAR


1.1 Agrico: Cooperatie Agrico U.A. ve/veya Agrico B.V.


1.2 Karşı Taraf: Agrico ile bir anlaşmaya giren ve/veya Agrico'ya bir teklif sunan ve/veya Agrico'nun bir teklif sunduğu herhangi bir taraftır.


1.3 Agrico Ticaret Koşulları: Daha önce belirtilen genel ticaret koşullarıdır.


1.4 RUCIP koşulları: Avrupa Komitesinin 2017 Uzmanlık ve Tahkim Mevzuatlarının yanı sıra Avrupa Patates Ticareti Yönetim ve Kullanımı 2017'nin tamamı ile uyumluluk.


1.5 AHP koşulları: Haziran 2018 Tahkim Mevzuatları ile ilgili olarak tohum patatesleri 2018 için Genel Ticaret Koşulları.


1.6 AHV koşulları: 1 Eylül 2018 tarihli Tahkim Mevzuatları ile ilgili olarak patates toptan ticari için Genel Ticaret Koşulları.


1.7 VAVI patates: Sanayi/ ticaret ve Tahkim Mevzuatlarında patatesin 2009 satın alma koşulları.


2. UYGULANABİLİRLİK


2.1 Agrico Ticaret Koşulları özellikle Agrico tarafından yapılan ve Agrico'ya yapılan tüm teklifleri ve fiyat teklifleri ve Agrico ile girilen tüm anlaşmalar ve tüm ilgili yükümlülüklere uygulanır.


2.2 Agrico Ticaret Koşulları'na ek olarak, Agrico ve Karşı Taraf arasındaki yasal ilişkiye bağlı olarak aşağıdakiler uygulanmaktadır:


a) RUCIP koşulları: Eğer Hollanda dışındaki bir Karşı Taraf ile anlaşmaya girilmişse;

b) AHP koşulları: Eğer tohum malzemeleri ile ilgili bir anlaşma ise ve Hollanda içerisindeki bir Karşı Taraf ile anlaşmaya girilmişse;

c) AHV koşulları: Eğer patates ürünleri ile ilgili bir anlaşma ise ve Hollanda içerisindeki bir Karşı Taraf ile anlaşmaya girilmişse;

d) VAVI koşulları: Eğer Hollanda içerisinde patates işleme endüstrisi için Agrico ile patates satışı hakkında bir anlaşma ise;


2.3 Agrico Ticaret Koşulları ve uygulamada olan RUCIP, AHP, AHV veya VAVI koşulları arasındaki bir çelişki durumu varsa, Agrico Ticaret Koşulları üstün gelmektedir.


2.4 Karşı Tarafın hangi ad altında olursa olsun genel şartlar ve koşulların uygulanabilirliği açık bir şekilde hariç bırakılmaktadır.


2.5 Agrico Ticaret Koşulları ve uygulamada olan RUCIP, AHP, AHV veya VAVI koşullarından farklılık gösteren bu tür şartlar ve koşullar üzerinden sadece yazılı olarak mutabık kalınabilir ve Agrico'nun açık bir şekilde yazını onayına tabidirler.


3. İLGİLİ YASA ve TAHKİM


3.1 grico ve onun Karşı Tarafı arasındaki tüm yasal ilişkiler Viyana, 11 Nisan 1980 Uluslararası Malların Satışı için Sözleşmeler üzerindeki Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun (Viyana Satış Konvansiyonu /CISG) hariç bırakılması ile Hollanda yasası tarafından idare edilir.


3.2 Tahkim Agrico Ticaret Şartları & Koşullarının Madde 2.2'si aracılığıyla uygulamada olan RUCIP, AHP, AHV veya VAVI koşullarına dahil olan Tahkim Mevzuatlarına göre ortaya çıkmaktadır. Tahkim Mevzuatlarındaki bildirim/bildirimlerin aksine, tüm anlaşmazlıklar Wageningen, Hollanda'daki tahkime tabi olacaktır, tahkim yeri hakkında açık bir şekilde mutabık kalınmıştır ve Toprak Kanunu için Tahkim Kurumu, tahkim ajansı olarak davranacaktır. Toprak Kanunu için Tahkim Kurumu, eğer tahkim komitesi oluşturmak daha önceden bahsedilen koşullara göre mümkün değilse / artık mümkün değilse, kendi kararına göre bir tahkim komitesi oluşturmakla yetkilidir.


3.3 Madde 3.2.'de belirtilen taahhütlere halel getirmeksizin, Agrico, ödeme zamanı gelen paralar açısından, ödeme yükümlülüğünün fatura tarihinden itibaren dört hafta içerisinde itiraz edilmemesi açısından Agrico'nun konumlu olduğu ilçedeki yetkili Mahkemeye sunmakla yetkilidir. Dahası, Agrico özelliği gereği acil olan talepler için Agrico'nun bulunduğu ilçedeki yetkili Mahkemeye sunum için yetkili olacaktır. Hem yargı ile ilgili hem de yargı dışı tüm tahsilat masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. Yargılama masraflarına avukatlar, mübaşirler ve uzmanlar için ödenecek olan Agrico tarafından yüklenilen fiili masrafları içermektedir. Ödenebilir olan yargı dışı masrafları iki yüz elli (250) Euro minimum bir tutara tabi olarak ana toplamın %15'idir.


4. YÜKÜMLÜLÜK


4.1 Tüm eksiklikler, kusurlar ve zararların yazılı olarak Karşı Tarafça Agrico'ya rapor edilmesi zorunludur. RUCIP koşullarının hükümlerine halel getirmeksizin, eğer şikâyet tohum malzemelerinin çoktan ekilmiş olduğu veya kesilmiş olduğu sırada Agrico'ya sunulmuş ise, Agrico kusurlar için yükümlü tutulamaz. AHP koşullarının hükümlerine halel getirmeksizin, eğer şikâyet tohum malzemelerinin çoktan ekilmiş olduğu veya kesilmiş olduğu veya Hollanda topraklarını veya deniz sınırını geçmiş olduğu sırada Agrico'ya sunulmuş ise, Agrico kusurlar için yükümlü tutulamaz.


4.2 Tüm koşullarda ve RUCIP, AHP, AHV veya VAVI koşullarının hükümlerine halel getirmeksizin, Agrico'nun yükümlülüğü her zaman doğrudan zararla sınırlıdır ve yükümlülük her zaman minimum olarak zararın ilgili olduğu kısmı iyi temelli bir şikâyetin konusu olan malların fatura miktarı ile sınırlıdır.


4.3 Zarar durumunda, Karşı Taraf bunu bir minimumda sınırlamakla yükümlüdür.


4.4 Eğer Karşı Taraf yükümlülüklerini yerine getiremezse, Karşı Taraf, kar kaybı dahil olmak üzere bu yerine getirememe sebebiyle kendileri tarafından maruz kaldığı zarar için Agrico'yu tam olarak tazmin etmekle yükümlü olacaktır.


5. ÖDEME ve MÜLKİYETİ ELİNDE BULUNDURMA


5.1 Taşıma sırasında malların kaybedilmesi ve/veya zarar görüp görmemesine bakılmaksızın, yazılı olarak mutabık kalınmadıkça ödemenin fatura tarihinden sonra 30 gün içerisinde Karşı Tarafça yapılması zorunludur. Mutabık kalınan dönem içerisinde ödeme yapılmaması durumunda, Karşı Taraf, temerrüt ihtarına gerek olmaksızın bir ayın bir kısmının tam bir ay sayılacağı yıllık olarak %12 faiz borçlu olacaktır.


5.2 Anlaşma dönemi sırasında herhangi bir zamanda, Agrico, Karşı Tarafın buna makul bir şekilde sebebiyet vermesi şartıyla, Karşı Taraftan ödeme için bir güvenlik veya ilave bir güvenlik talep edebilir. Eğer Karşı Taraf güvenlik için makul bir talep ile uyum gösteremezse, Agrico kendi yükümlülükleri askıya alma veya anlaşmayı feshetme ve tazminat talep etme ile yetkili olacaktır.


5.3 Anlaşma uyarınca Karşı Tarafın borçlu olduğu meblağı tamamının ödenmesine kadar temin edilen tüm mallar Agrico'nun mülkü olarak kalmaya devam etmektedir. Eğer geç ödeme durumunda, ödeme üzerinde bir borç erteleme durumu veya ödeme aczi olması durumunda, Agrico mülkiyeti elinde bulundurmasına dayanacaktır, Agrico malların depolandığı binalar ve yerlere erişim ve kendilerinde teslim edilen malların mülkiyetinin geri alınması ile yetkili olacaktır.


6. BİTKİ ISLAHÇI HAKKINDA TABİ TOHUM MALZEMELERİNİN SATIŞI


6.1 Bitki ıslahçı hakkında tabi tohum malzemesi çeşitleri, adil bir ödeme için bir hüküm içeren yürürlükte olan bir anlaşma Agrico ile yapılmamışsa bu çeşitlerin ileri çoğaltılma için kullanılamaz.


6.2 Bitki ıslahçı hakkına tabi tohum malzemeleri sadece mutabık kalınan varış yeri ülkesinde ekilebilir.


6.3 Eğer Agrico öyle talep ederse, Karşı Taraf kendisinin sattığı veya Agrico'dan alınan tohum malzemelerini tekrar sattığı tüm tarafların adları ve adreslerini Agrico'ya vermekle yükümlüdür.


6.4 Karşı Taraf, Agrico ve onun temsilcilerine, Agrico'dan satın alınan patates tohumu ile ekilen tüm arazileri inceleme, test etme ve kontrol etme hakkını garanti etmektedir. Eğer Agrico ve/veya onun temsilcileri tarafından talep edilirse, Karşı Taraf, Agrico'dan alınan patates tohumları ile ekili tüm arazileri göstermek zorundadır.


6.5 Karşı Tarafa teslim edilen korunan bir çeşit açısından ister arazide isterse depoda olsun Karşı Taraf işletmesi ve patatesine doğrudan erişimi Agrico adına denetimler yapan denetim yetkililerine vermekle yükümlüdür. Eğer talep edilirse, Karşı Taraf, faturalar dahil olmak üzere inceleme ile ilgili idari kayıtlarına doğrudan erişimi vermek zorundadır


6.6 Agrico'nun bitki ıslahçı hakları veya diğer sanayi mülkiyet hakları açısından yasal işlemlere gitmesi durumunda, Karşı Taraf kanıt toplamak dahil olmak üzere Agrico tarafından istenilen tüm yardımı yerine getirmekle yükümlüdür.


6.7 Bitki ıslahçı haklarına tabi olan tohum malzemeleri çeşitlerinin tekrar satılması durumunda Karşı Taraf madde 6.1'den 6.7 ye kadar olan hükümlerini müşteri/müşterilerine şart koşmakla yükümlüdür. Karşı Taraf kendi müşteri/müşterilerinin bu yükümlülüklere uymasından her zaman sorumludur.


7. KALİTE STANDARTLARI


7.1 Agrico bir resmi onay kurumunun denetim mevzuatlarında belirtildiği gibi patates tohumu sınıfı standartlarını karşılayan patates tohumları temin etmektedir. Aksi üzerinde açıkça mutabık kalınmadıkça, Agrico tarafından verilen başka bir garanti yoktur. Agrico resmi onaylama kuruluşlarının standartlarından daha sıkı standartları uygulama hakkını saklı tutar.


8. MÜCBİR SEBEPLER


8.1 Eğer mücbir sebep dolayısıyla, Agrico, Karşı Tarafa olan yükümlülüğünü yerine getiremezse, Agrico'nun takdirinde, mücbir sebep durumu geçici bir durum veya bir geçiş süreci ise, Agrico mücbir sebep durumuna sebep olan koşul, sebep veya durum sona erene kadar anlaşmanın yerine getirilmesini askıya almakla yetkili olacaktır.


8.2 Eğer bu maddede atıfta bulunulduğu gibi bir mücbir sebep durumu sonrasında, koşullar, Agrico'nun artık bu anlaşmayı yerine getirmesinin beklenmemesi kapsamında koşullar değişirse, Agrico anlaşmaya son vermekle yetkili olacaktır. Eğer herhangi bir yılda patatesin yetişmesi açısından mücbir sebep durumu takip eden yılın 15 Temmuz'unda hala mevcutsa, anlaşmaya tazminat hakkı olmaksızın o tarihteki kanunun işletilmesi ile son verilecektir.


8.3 RUCIP, AHP, AHV ve/veya VAVI koşullarındaki mücbir sebep maddelerine bakılmaksızın, mücbir sebep şu durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygulanmaktadır: grevler; iş bırakmalar; yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, erteleyen veya başka şekilde engelleyen devlet önlemleri ve/veya mevzuatları; taşımacılık aracı eksikliği; aşılamaz veya kullanılamaz olan taşımacılık araçları veya muhtemel rotalar, enerji, ham madde, yarı bitmiş mamul veya nihai ürünlerin teminindeki kesintiler; hava koşulları ve karantina hastalıkları sebebiyle yetersiz stok, teknik arızalar ve/veya kusurlar.


9. KISITLI HASAR MADDESİ


9.1 Agrico'nun tüm satışları hasada tabidir. Eğer patatesin kalitesi ve miktarı açısından hayal kırıklığı olan bir hasat sebebiyle az ürün elde edilirse, ki buna anlaşmanın yapılması üzerine makul olarak beklenenden bu konudaki yetkin kurumlar tarafından reddedilenler de dahildir, Agrico buna göre sattığı miktarı düşürme hakkına sahiptir. Yukarıdaki madde aynı zamanda, eğer toprak işleme sözleşmeleri ile satın alınan ürünlerin Agrico'nun tüm müşterilerini memnun etmekte yetersiz kaldığı kanıtlanırsa da uygulanmaktadır. Agrico tarafından bu azaltılan tedarik tam olarak teslim etmek için olan yükümlülüklerini karşılamaktadır. Bu durumda, Agrico ne değiştirme ürünleri temin etmekle yükümlü değildir, ne de herhangi bir zarar için Agrico sorumlu tutulabilir.


10. MUHAFAZA HAKKI


10.1 Bunlarla ilgili olarak vazgeçme talep eden herhangi bir kişiye karşı, Agrico'nun, Agrico'nun Karşı Tarafa karşı olan tüm güncel ve gelecek talepleri açısından Karşı Tarafın Agrico'ya olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği müddetçe Agrico tarafından muhafaza edilen varış noktalarına bakılmaksızın Karşı Tarafın tüm malları, belgeleri ve paraları üzerine rehin hakkı ve muhafaza hakkı vardır.


10.2 Agrico aynı zamanda, önceki talimatlar açısından Karşı Tarafların Agrico'ya borçlu olduğu her şey açısından bu maddenin birinci paragrafında kendisine verilmiş olan hakları uygulayabilir.


11. GEÇERLİLİK


11.1 Eğer Agrico Ticaret Koşullarının herhangi bir hükmü kısmen veya tamamen geçersiz olursa ve/veya uygulanamaz hale gelirse, Agrico Ticaret Koşullarının diğer tüm hükümleri etkilenmemiş olarak kalmaya devam edecektir.


Agrico Ticaret Koşullarına Bir kopya talep üzerine ücretsiz olarak verilecektir. Agrico Ticaret Koşullarının Hollanda dilindeki haliyle Hollanda dili haricindeki bu koşulların versiyonları arasında çelişki olması durumunda, Hollanda dilinde olan metin üstün olacaktır.